Algemene voorwaarden

pijl-dun

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIJNTJE B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3262 JP) Oud-Beijerland aan de West-Voorstraat 14.

1. Algemeen

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wijntje: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijntje B.V. de wederpartij: de contractpartij van Wijntje, die de gelding van deze voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard.
b. Indien in het hiernavolgende de schriftelijke vorm wordt vereist, dan geldt dit niet indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
c. Wijntje en de wederpartij kunnen van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Wijntje met de wederpartij gesloten overeenkomst. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de periode die vooraf gaat aan het sluiten van de overeenkomst. Een offerte wordt door Wijntje dus uitgebracht onder de onderhavige voorwaarden. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts op de overeenkomst van toepassing, indien Wijntje deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. Wijntje zal echter desondanks nimmer gebonden zijn aan bepalingen uit de algemene voorwaarden van de wederpartij, indien deze strijdig zijn met de voorwaarden van Wijntje. In geval van strijdigheid prevaleren de voorwaarden van Wijntje te allen tijde. Indien deze algemene voorwaarden niet voor, of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn gesteld, dan zal Wijntje de voorwaarden op verzoek van de wederpartij op kosten van Wijntje onverwijld toezenden. 

3. Aanbiedingen en opdrachten

Al de aanbiedingen van Wijntje zijn vrijblijvend. Wijntje heeft tot twee werkdagen nadat de acceptatie van haar vrijblijvende aanbod haar heeft bereikt, het recht haar aanbod te herroepen. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd, wanneer ze door Wijntje schriftelijk zijn bevestigd, danwel wanneer Wijntje daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. Ook wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn eerst na schriftelijke bevestiging van Wijntje, danwel nadat Wijntje hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van kracht. Wijntje is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. De door Wijntje geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

4. Tekeningen, berekeningen en dergelijke

De door Wijntje aan de wederpartij afgegeven stukken, zoals bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en offerten, worden eigendom van de wederpartij en mogen door haar worden gebruikt, echter onder het voorbehoud als omschreven in artikel 16. Het is de wederpartij niet toegestaan om hetgeen tot stand is gebracht met behulp van de in de lid a bedoelde stukken, zelf, geheel of gedeeltelijk, uit te (doen) voeren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Wijntje; Wijntje is bevoegd aan het geven van haar toestemming, voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan Wijntje. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken zoals bedoeld in lid a, berust bij Wijntje. Indien de wederpartij Wijntje in de pre-contractuele fase verzoekt tekeningen, berekeningen en dergelijke op te stellen en nadien komt geen overeenkomst tot stand, dan dient de wederpartij aan Wijntje een vergoeding te betalen. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal uren dat door Wijntje voor het opmaken van de tekeningen, berekeningen en dergelijke is besteed. Wijntje hanteert het zogenaamde Uneto-V.N.I. uurloon.

5. Leveringen/verrichten van diensten/aannemen van werk

De door Wijntje opgegeven levertijden en tijden waarop diensten of werken worden verricht zijn geheel vrijblijvend. Bij overschrijding van deze tijden heeft de wederpartij eerst actiebevoegdheid nadat zij Wijntje vooraf schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De termijn die de wederpartij Wijntje minimaal dient aan te zeggen om alsnog de overeengekomen prestatie te verrichten bedraagt twee weken. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle gegevens, tekeningen en dergelijke, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door Wijntje zijn ontvangen en Wijntje de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. In geval van meerwerk geldt voor de betreffende werkzaamheden een redelijke levertijd. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd geldt voor deze meerwerkzaamheden niet. 

6. Armaturen

In geval van aanneming van werk/installatiewerk, waarbij sprake is van een stelpost, dient de wederpartij de door Wijntje te leveren armaturen tenminste zes weken voor opleverdatum aan te wijzen, bij gebreke waarvan Wijntje niet gehouden is aan de opleverdatum. 

7. Wijzigingen

Indien bijvoorbeeld de leverancier van Wijntje de door hem toegezegde prestatie in gewijzigde vorm verschaft, is Wijntje gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in hetgeen zij aflevert aan/installeert bij de wederpartij. Hierbij valt te denken aan merk, kleur, schaal en vorm. Dit alles, in geval een behoorlijke bedrijfsvoering vereist, dat Wijntje op een normale afwikkeling van haar overeenkomst mag rekenen.

8. Risico

Indien het werk geheel of gedeeltelijk vergaat en Wijntje hierdoor niet meer in staat is haar werk te verrichten, dan is Wijntje gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Indien het werk geheel of gedeeltelijk vergaat en Wijntje hierdoor niet meer in staat is haar werk te verrichten en dit vergaan te wijten is aan de wederpartij, dan is de wederpartij de volle aannemingsom verschuldigd, onder aftrek van de door Wijntje uitgespaarde kosten.

9. Controle

Bij het afhalen of afleveren van de zaken, of in geval van aanneming van het werk/installatiewerk gedurende het werk, dient de wederpartij voor zoveel mogelijk, een kwantitatieve en kwalitatieve controle uit te voeren. Indien de wederpartij van mening is dat de prestatie van Wijntje afwijkt van hetgeen is overeengekomen, dan dient zij Wijntje hier terstond op te wijzen en zonodig maatregelen te nemen ter beperking van eventuele schade. 

10. Reclames

Reclames hebben, in geval van aanneming van werk/installatiewerk en in geval van leveranties die samenhangen met/ voortvloeien uit aanneming van werk/installatiewerk, geen gevolg, indien deze niet door Wijntje schriftelijk zijn ontvangen binnen tien dagen na de dag dat Wijntje aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat naar haar oordeel haar werk voltooid is. Dit alles onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de prestatie van Wijntje te hebben goedgekeurd. Opneming van het werk door de wederpartij eerst na voornoemde termijn verlengt de reclametermijn niet. In alle overige gevallen dient de wederpartij schriftelijk te reclameren binnen tien dagen na factuurdatum of de datum als vermeld op de kassabon. Dit alles onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de prestatie van Wijntje te hebben goedgekeurd. Indien reclames door Wijntje gegrond worden bevonden, dan is zij gerechtigd het gebrek alsnog te herstellen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen. De wederpartij, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft in dit geval niet het recht ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Voorzover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften door Wijntje worden gegeven, verplicht de wederpartij zich tot het opvolgen hiervan.

11. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden prijsopgaven slechts gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van gestegen prijzen van grondstoffen, dan behoudt Wijntje zich het recht voor het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen. De wederpartij, die een natuurlijk persoon is, bedoeld in artikel 6:236 BW, zal dan echter het recht hebben, mits terstond na kennisgeving van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen, dient Wijntje in beginsel het werk tot stand te brengen voor de afgesproken prijs. Wijntje kan de afgesproken prijs echter verhogen, indien de kosten van de uitvoering aanzienlijk worden verhoogd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. De onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. In geval na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht treden, die aan de wederpartij kunnen worden toegerekend, dan kan Wijntje de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aanpassen, mits zij bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden met de kans op zulke omstandigheden.

12. Betalingsvoorwaarden

In geval van aanneming van werk/installatiewerk is Wijntje gerechtigd te factureren zodra zij aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat naar haar oordeel haar werk is voltooid. De betaling van de wederpartij dient uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bank-/girorekening van Wijntje. De vordering van Wijntje is daarbij te allen tijde terstond opeisbaar. In geval van aanneming van werk/installatiewerk kunnen Wijntje en de wederpartij schriftelijk een betalingsregeling overeenkomen van 30 dagen. Wijntje verleent geen korting in geval van betaling binnen bovenvermelde termijn.

Het is de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet toegestaan met een beroep op compensatie of een beweerdelijke tegenvordering betaling op te schorten of achterwege te laten. Voorts schorten reclames de betalingsverplichtingen van deze wederpartij niet op. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

13. Contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten

Vanaf het moment waarop de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door overschrijding van de betalingstermijn, is Wijntje gerechtigd 1,3% rente per maand in rekening te brengen over hetgeen de wederpartij aan Wijntje verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een gehele maand. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is Wijntje voorts gerechtigd haar vordering op de wederpartij te laten incasseren. De wederpartij is dan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde rente, exclusief BTW, met een minimus van € 150,00 en bedragen:

  • over de eerste € 3.500,00 15%
  • over het meerdere tot € 7.000,00 10%
  • over het meerdere tot € 16.000,00 8%
  • over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  • over het meerdere boven € 60.000,00 3%

14. Aansprakelijkheid

Wijntje aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 7.000,00.

In afwijking van lid a en lid b aanvaardt Wijntje geen aansprakelijkheid voor schade, zoals vertragingsschade als gevolg van gewijzigde omstandigheden, gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij. Wijntje aanvaardt bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid in geval de wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals omschreven in artikel 18 van deze voorwaarden. In geval van een onrechtmatige daad van Wijntje of van haar ondergeschikten is Wijntje slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. De aansprakelijkheid is beperkt tot de betreffende maxima in de verzekeringspolis. Wijntje is niet aansprakelijk wegens schending van rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wijntje is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wijntje of haar organen, subsidiair haar leidinggevende ondergeschikten. 

15. Overmacht

Gedurende overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wijntje opgeschort. Indien Wijntje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd voor hetgeen reeds is gepresteerd c.q. hetgeen te presteren is afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Wijntje zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen arbeidsongeschiktheid van degenen die Wijntje gebruikt bij de uitvoering van het werk, weersomstandigheden zoals regen en vorst en tekortkomingen van leveranciers van Wijntje, welke tot gevolg hebben dat Wijntje haar verplichtingen jegens de wederpartij niet kan nakomen. 

16 Eigendomsvoorbehoud

Wijntje behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken, geheel is voldaan.

Indien Wijntje in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor de wederpartij werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom ook, totdat de wederpartij alle vorderingen van Wijntje zal hebben betaald. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde onder f van dit artikel. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Wijntje zich, reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, die Wijntje, alsdan op de wederpartij heeft, anders dan bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wijntje te bewaren. De wederpartij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Wijntje op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars betreffende de zaken, uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra Wijntje te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot zekerheid van de vorderingen van Wijntje tegen de wederpartij. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Wijntje tekortschiet, of Wijntje goede grond heeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschieten, is Wijntje gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij dient Wijntje alsdan in de gelegenheid te stellen de zaken terug te nemen. Zij dient Wijntje te allen tijde toegang de verschaffen tot deze zaken. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. De wederpartij verbindt zich vorderingen die zij tegen haar afnemer verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijntje. De wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Wijntje de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook, op de wederpartij.

17. Meer- en minderwerk

Wijntje is gerechtigd aan de wederpartij een geldelijke vergoeding in rekening te brengen, terzake van de door Wijntje verrichte meerwerkzaamheden, indien de wederpartij de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van deze meerwerkzaamheden, dan wel dat het verrichten van deze meerwerkzaamheden noodzakelijk was, bijvoorbeeld omdat de door de wederpartij verstrekte opdracht onduidelijk c.q. onvolledig was. Meewerkzaamheden kunnen voorts onder

andere noodzakelijk zijn, indien de wederpartij tekeningen ter beschikking stelt, die niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. In het geval van meerwerkzaamheden, zal een schriftelijke opdracht niet vereist zijn. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de, op de bij het sluiten van de overeenkomst, geldende, prijsbepalende factoren. 

18. Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij is gehouden aan Wijntje al die informatie te verstrekken die voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is. De wederpartij dient Wijntje tijdig te informeren over wijzigingen in de opdracht of wijzigingen van omstandigheden die voor Wijntje van belang zijn bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Op Wijntje rust geen zelfstandige onderzoeksplicht. De wederpartij dient Wijntje te vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van door deze geleden schade. De wederpartij is voorts gehouden al de benodigde voorzieningen te treffen op het terrein waarop de werkzaamheden door Wijntje dienen te worden uitgevoerd. De wederpartij dient de ruimten, waarin Wijntje haar werkzaamheden dient te verrichten, vrij te maken van afval en niet meer door de wederpartij of derden te gebruiken materialen.

19. Annulering

De wederpartij is gerechtigd op elk door haar gewenst ogenblik, de aannemingsovereenkomst te beëindigen, ook indien het werk nog niet is aangevangen. Wijntje heeft alsdan recht op de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor haar uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Wijntje van het eventueel reeds voltooide werk.

20. Ontbinding en beëindiging wegens faillissement en surséance van betaling

In geval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, is Wijntje bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen genoemde termijn van acht dagen verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, is de overeenkomst ontbonden. Ingeval van verlenging van surséance van betaling aan de opdrachtgever, is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de wederpartij en de bewindvoerder’. In geval van ontbinding van de overeenkomst door faillissement of surséance van betaling, is het in artikel 19 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

21 Vertegenwoordiging

Indien voor de wederpartij een vertegenwoordiger optreedt, is deze onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij, tegenover Wijntje aansprakelijk, als ware hij zelf de wederpartij. 

22. Rechtskeuze

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Van eventuele geschillen zal in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Dordrecht kennis nemen. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan zij gedurende een maand, nadat Wijntje zich schriftelijk jegens haar op het beding onder lid a heeft beroepen, alsnog kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ROTTERDAM OP 1 SEPTEMBER 2004.